Ocenění

CZECH MADE

Systémový monitoring a telemetrie se zaměřením na soustavy čistíren odpadních vod je nová dynamicky se rozvíjející aktivita společnosti SATTURN HOLEŠOV. V současné době společnost udává celorepublikový trend v oblasti decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem na venkově a odloučených místních částech měst, kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systémy.

Systémová telemetrie ENCELADUS je využívána při čištění komunálních odpadních vod v malých obcích a odloučených částech měst, kde nelze z technických či ekonomických důvodů budovat klasické kanalizační sítě zakončené centrální ČOV. Podstatou inovativního řešení jsou obecní soustavy domovních ČOV se systémovou telemetrií, které jsou provozovány jednou odborně způsobilou osobou prostřednictvím služby ENCELADUS. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV. Firma instalovala v České republice již 458 čistíren ve 12 obcích.

Ing. Jaromír Tomšů – jednatel a další pracovníci společnosti, s kterými jsme jednali během celého procesu hodnocení, projevili excelentní pečlivost, nadprůměrně dobré zpracování dokumentů a výbornou komunikaci. Sebehodnotící zprávu jsme obdrželi velmi obsáhlou a detailní. K sebehodnotící zprávě jsme také získali celou řadu dokumentů dokazujících vysokou úroveň služby ENCELADUS a její kvalitu.

Mezinárodní cena inovací 2020

Společnost SATTURN HOLEŠOV získala v národním kole Mezinárodní ceny inovací v kategorii Cirkulární ekonomika a uhlíková neutralita druhé místo za systémovou telemetrii ENCELADUS pro soustavy domovních čistíren odpadních vod.

Mezinárodní cena inovací je vyhlašována ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu a porovnává inovace z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Inovace jsou cestou, jak se dostat ze současné krize a překlenout toto těžké období, ale i z dlouhodobého pohledu jsou směrem, jak posunout zaměření celé české ekonomiky a udržet krok s vyspělým světem.

Česká společnost pro jakost takto oceňuje organizace a jednotlivce, pro které je kvalita posláním, kvalitou žijí, kvalitu šíří a aktivně se zasazují o její implementaci.

Egovernment The Best 2020

Firma SATTURN HOLEŠOV získala 2. místo v soutěži Egovernment The Best 2020 v kategorii „projekty obcí“, a to s projektem Soustava domovních ČOV s telemetrickým řídícím systémem v obci Rybí. Cílem projektu bylo odkanalizování obce Rybí ekonomicky i ekologicky efektivním způsobem při současném zadržování vody v intravilánu obce. Systémová telemetrie vytváří ze soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV) funkční celek. Její nasazení umožňuje on-line dohled nad všemi DČOV, které jsou zařazeny do soustavy, a to nejen pro jejich provozovatele, ale i pro orgány státního dohledu, které tak mohou efektivně kontrolovat dodržování stanoveného provozního řádu DČOV, aniž by jejich pracovníci museli fyzicky DČOV kontrolovat.

Egovernment The Best 2020 je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR. Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním.

Cena Magalhãesova průlivu za inovace

Chilská nadace Imagen de Chile udělila společnosti SATTURN HOLEŠOV prestižní ocenění Strait of Magellan Award za inovace a průzkum s globálním dopadem. Společnost získala toto ocenění jako jediná v České republice, a to za inovativní projekt ENCELADUS.

Magellanova expedice znamenala nový způsob vidění světa, spojila Atlantik s Pacifikem a představovala začátek globalizace. K výročí této významné světové události a k připomenutí expedice oceňuje nadace inovátory, kteří dokázali překročit své hranice a přejít do neznáma. Prostřednictvím svého průzkumného snažení objevují inovátoři nová řešení s globálním dosahem, která umožňují budovat lepší svět.

Velvyslanectví Chile v České republice předá toto ocenění na veřejném ceremoniálu, který se uskuteční na začátku roku 2021 v Holešově.

Za svůj celosvětový inovativní přínos byl SATTURN HOLEŠOV oceněn nadací Imagen de Chile také něčím neobvyklým – zasazením stromu v Chilské Patagonii. Svým projektem tak nepřímo přispěl také k zalesnění Patagonie a vytvoření lepšího prostředí pro budoucí generace. Společnosti byl udělen certifikát, který umožňuje najít vysazený strom a sledovat jeho růst. Prostřednictvím tohoto stromu bude inovační projekt na území Chilské republiky stále naživu a nadále bude přispívat k vytvoření lepšího prostředí pro budoucí generace.

Obrázek strom v Chile

Inovace roku 2019 – Vizionář 2019

Firma SATTURN HOLEŠOV je pyšným nositelem ocenění „Vizionář 2019“ a zároveň i vítězem celostátní soutěže „Inovace roku 2019“ za technologický projekt „ENCELADUS – Komplexní systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod“. Vyhlašovatelem soutěží jsou společnosti CzechInno (www.czechinno.cz) a AIP ČR (www.aipcr.cz).

Důvodem těchto prestižních ocenění je technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině. Environmentálnímu projektu „Decentrální čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem“ se firma aktivně věnuje již více než 10 let.

Tento inovativní způsob řešení likvidace komunálních odpadních vod na venkově a odloučených místních částech měst je ekonomicky efektivnější než budování centrálních kanalizačních systémů. Druhou výhodou tohoto řešení je, že se celá stavba „obecní kanalizace“ realizuje bez nutnosti rozbíjet obecní komunikace a řešit dopravní omezení v obci při její realizaci.

Další pozitivní skutečností je zadržování vody v krajině, konkrétně v samotném intravilánu obcí. Zde je vyčištěná odpadní voda vracena zpět do přírody v místě, kde k jejímu znečištění došlo. Její využití je nejčastěji na závlahu zahrad (okrasné zeleně, trávníků, stromů, …) nebo je voda zasakována na pozemku rodinného domu, k němuž je ČOV připojena. Využíváním vyčištěné odpadní vody v kombinaci s vodou dešťovou pro užitkové či technické účely se šetří zdroje pitné vody pro potřeby, ke kterým jsou primárně určeny.

Všechny tyto skutečnosti mají pozitivní vliv na životní prostředí našeho venkova. Jejich podstatou je aplikování technologie ENCELADUS, která umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV.

Kontakt

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

Dlažánky 305

769 01 Holešov

Česká republika