Monitoring a řízení ČOV

Decentralizované čištění odpadních vod

Podle statistických údajů bude v ČR odkázáno přibližně 10 až 16% obyvatelstva na jiný než klasický centralizovaný systém čištění odpadních vod (centrální kanalizační systém s jedinou ČOV). Jde především o venkov a odloučené místní části měst – tj. obce do 2 000 EO.

Přiměřené čištění odpadních vod v těchto obcích měla ČR splnit do 21. 12. 2015, s možným posunem do roku 2021 (viz směrnice č. 2000/60/ES – rámcová směrnice). Jiná směrnice EU pak hovoří o využívání vyčištěné odpadní vody a čistírenských kalů v intravilánu obcí (viz směrnice č. 271/91/EHS – o čištění městských odpadních vod).

Vhodným způsobem, jak situaci řešit, je budování decentralizovaných ČOV s telemetrickým řídicím systémem. Takto lze čistit odpadní vodu přímo v místě, kde znečištění vzniká a tam ji také vrátit zpět do přírody místo jejího řízeného odvádění z krajiny. Instalovaný dohledový systém pak dává reálná data o provozu jednotlivých ČOV prakticky v on-line režimu a může nahradit drahé a často neprokazatelné manuální vzorkování 2x / 4x ročně, jak stanovuje platná legislativa. Zcela tak odstraňuje problém individuálního (tj. „nekontrolovaného“) provozování ČOV!

Zásadní výhodou decentralizovaného čištění odpadních vod je snížení investičních nákladů často až o 50% proti klasickým centralizovaným systémům. Tyto projekty se stávají dotovatelnými (SFŽP, dotační výzvy v rámci NPŽP). Provozní náklady jsou sice o něco vyšší, ale k „bodu zvratu“ podle zpracovaných studií dochází nejdříve po 40 letech provozu systému. 

Použité technologie

Systémová telemetrie

Domovní (individuální) či skupinové ČOV představují nižší vstupní investici, mají minimální nároky na prostor, obsluhu i kontrolu funkcí. Účinnost čisticího procesu je přitom při správné údržbě, kontrolách a vzdáleném dohledu odborně způsobilým provozovatelem vynikající.

Největším problémem bývá dodržování předepsaného provozního řádu, pravidelných kontrol, servisní údržby a včasného a ekonomického vývozu kalu ze strany koncového uživatele ČOV.

Nasazením systémové telemetrie ENCELADUS jsou všechna „kritická“ místa ČOV osazena příslušnými senzory, pomocí nichž je možno kompletně monitorovat a příp. i řídit její provoz. Řídicí modul ČOV autonomně vyhodnocuje data z čidel a odesílá je na dispečink (dohledový SW) systému.

Sofistikované elektronické řízení nahradí většinu manuálních procesů a kontrol ČOV.

Na dispečinku systému lze 24 hod. denně sledovat stav a funkčnost čistícího procesu jednotlivých ČOV. Prostřednictvím dohledového SW lze ČOV také vzdáleně ovládat a nastavovat. Na nestandardní stavy pak systém automaticky upozorní formou SMS zpráv či e-mailů.

Data mohou být k dispozici jak uživateli či provozovateli ČOV, tak vodohospodářským úřadům. Trvalá on-line kontrola ČOV je výrazně objektivnější než manuální odebírání vzorků.

Systémová telemetrie ENCELADUS nasazená pro monitoring a řízení ČOV typu „AT plus“ zcela odstraňuje problémy individuálního (tj. „nekontrolovaného“) provozování domovních a skupinových čistíren odpadních vod. Všechny ČOV jsou zapojeny do systému pod jednoho odborně způsobilého provozovatele.

Dílčí části systému ENCELADUS byly navrženy a vyvinuty za finanční podpory z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TANDEM“ MPO ČR „Decentralizované čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem“ (ev. č. FT-TA5/012).

1070

Aktuálně provozovaných ČOV

650

Plánovaných ČOV v roce 2023

Vlastnosti a možnosti telemetrického systému

Výhody a nevýhody

 • Čištění odpadní vody přímo v místě jejího vzniku, využití vyčištěné odpadní vody a vod srážkových přímo v intravilánu obcí

 • Zadržování vody v krajině a zlepšení vodních poměrů (zamezení odvádění vody z krajiny)

 • Realizace „obecního kanalizačního systému“ bez nutnosti rozbíjet obecní komunikace a omezovat silniční dopravu v průběhu realizace stavby

 • Různé stupně telemetrického vybavení ČOV od sledování její základní mechanické funkčnosti až po chemické vlastnosti vody na odtoku

 • Lokální i vzdálené (manuální i zcela automatické) ovládání ČOV, sledování otevření ČOV

 • Signalizace poruch a nestandardních stavů formou SMS zpráv či e-mailů

 • Vedení agendy ke zpracování roční zprávy pro SFŽP, servisních deníků, plánování a sledování vývozu kalů, zpracování podkladů pro fakturaci, atd.

 • Objektivnější a výrazně jednodušší dohled nad ČOV (než manuální odběry vzorků), zpřístupnění dat přímo vodoprávním úřadům

 • Snížení investičních nákladů na výstavbu až o 50%, dotovatelnost takových projektů (SFŽP v rámci NPŽP)

 • Vyšší náklady na provoz systému jako celku (k „bodu zvratu“ podle zpracovaných studií přesto dochází nejdříve po 40 letech provozu systému)

 • Náročnější příprava na vybudování i logistické zabezpečení provozování systému

Decentrální řešení ve formě funkční soustavy domovních a skupinových ČOV má budoucnost, pokud se jejich provoz a řízení bude odehrávat na technologicky nejvyspělejší bázi. Datové výstupy z provozního monitoringu musí být na takové úrovni, která uspokojí kontrolní orgány a vyhoví legislativě i normám EU. Telemetrický systém ENCELADUS je vstřícný krok vůči vám, vodoprávním úřadům i samotné přírodě.

Dodavatel telemetrie

SATTURN

Kontakt

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

Dlažánky 305
769 01 Holešov
Česká republika